Małe Elektrownie Wodne - Forum społeczności

Małe Elektrownie Wodne w polsce, forum, serwis, automatyka, sterowanie, projekty, turbiny, turbina, kaplan, franciss, montaż, konsultacja, portal
Teraz jest sobota, 15 czerwca 2024, 03:08

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 11:12 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Panowie koledzy. / zwłaszcza Ci z terenu panowania księstwa Tauron/

Pragnę podzielić się z Wami ciekawymi informacjami.
Zamiast jednak żmudnie opisywać co i jak - przedstawiam fragmenty opasłej korespondencji między instytucjami i 10 wytwórcami OZE:
IDnia 12.06.2014r
Małe Elektrownie Wodne
X X X
X X X


Ministerstwo Gospodarki
Departament Energii Odnawialnej


Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu jakie odbyło się w dniu 29 maja 2014 r. w Warszawie, mając na uwadze przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z którym naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki energetycznej jest Minister Gospodarki, poniżej przedstawiamy zwięzły opis stanu faktycznego naszej sprawy wraz z prośbą o pilną interwencję mającą na celu zakończenie bezprawnych praktyk jakie stosuje TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Od kilku lat prowadzimy działalności gospodarcze w formie Małych Elektrowni Wodnych. W związku z produkcją energii elektrycznej mamy zawarte z TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. od kilku miesięcy pod pretekstem konieczności rzekomego uregulowania obowiązku bilansowania handlowego, pomimo braku podstaw, tak faktycznych, jak i prawnych ku temu, próbuje wbrew naszej woli doprowadzić do zmiany tych umów. Problem ten rozpoczął się we wrześniu 2013 r., kiedy to TAURON Sprzedaż sp. z o.o. przedłożyła nam do „dobrowolnego” podpisania, bez żadnych możliwości wprowadzania zmian, jednostronnie przygotowany aneks zawierający naszą zgodę na opłacanie dodatkowej opłaty naliczanej od ilości wytworzonej energii tytułem "usługi za bilansowanie handlowe". W tym miejscu pragniemy zauważyć, że bilansowanie handlowe ma w ustawie Prawo energetyczne wyraźnie określone znaczenie (art. 3 pkt 40) i dotyczy zgłoszenia operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez POB umowy sprzedaży i rozliczanie - bilansowanie rzeczywistej ilości dostarczonej energii elektrycznej dla każdego okresu rozliczeniowego (w stosunku do nas okresem rozliczeniowym są kolejne miesiące kalendarzowe). Przy czym wymóg posiadania Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB) wynika w stosunku do OZE tylko i wyłącznie z art. 5 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne i dotyczy tylko i wyłącznie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Tym samym TAURON Sprzedaż sp. z o.o. jako sprzedawca z urzędu nie ma żadnych podstaw prawnych do formułowania w stosunku do nas żądań w przedmiotowym zakresie i roszczenia sobie od nas zawarcia z nim umowy na tzw. „usługi za bilansowanie handlowe", zwłaszcza zważywszy na bezsporny fakt, że TAURON Sprzedaż sp. z o.o. nie posiada nawet statusu Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie. Wynika to z tego, że TAURON Sprzedaż sp. z o.o. nie ma podpisanej umowy dystrybucyjnej POB, co z łatwością zweryfikować można w wykazie Podmiotów Odpowiedzialnych za Bilansowanie zamieszczonym przez TAURON Dystrybucja sp. z o.o. na swojej stronie internetowej. Stąd też roszczenia TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w naszej ocenie są przejawem wykorzystywania przez tą spółkę dominującej pozycji na rynku i zmierzają szantażem ekonomicznym do wyłudzenia od nas świadczeń, które jej się w żadnym przypadku nie należą , co więcej za "usługę", która NIE ISTNIEJE (treść umowy o POB wyraźnie to potwierdza).

Zatem TAURON Sprzedaż sp.z.o.o. usiłowało aneksem do istniejącej umowy sprzedaży ( pismo TS z 03.09.2013 r. z aneksem – w załączeniu ) zmusić nas do opłat za bilansowanie handlowe.
Przewrotnie TAURON Sprzedaż sp.z.o.o. powołało się tu na Informację Prezesa URE nr 14/2013 ,powołując się na ustawę Prawo Energetyczne (wspomniany wyżej artykuł 5 ust.2 pkt 1) zabrania wstawiania wymogu bilansowania handlowego w umowie sprzedaży

W rezultacie TAURON Sprzedaż sp. z o.o. wobec naszego sprzeciwu i będącego jego następstwem nieosiągnięcia zamierzonego celu postanowiło uznać, iż umowy z nami zawarte w międzyczasie uległy rozwiązaniu (czemu my zaprzeczamy) i od dnia 11 stycznia 2014 r. zaprzestała wykonywania publicznoprawnego obowiązku sprzedawcy z urzędu, przewidzianego w art. 9a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, informując nas o tym oraz wzywając do dokonania korekt faktur wystawionych za miesiąc styczeń 2014 r. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii w ten sposób, aby okres rozliczeń pomiędzy stronami objął jedynie okres od 1 do 10 stycznia 2014 r. Od dnia 11 stycznia 2014 r. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. nie płaci nam za wytworzoną przez nas energię elektryczną, która zgodnie z zawartymi umowami została dostarczona do wskazanego w nich miejsca dostarczenia. W naszej ocenie takie zachowanie TAURON Sprzedaż sp. z o.o. jest nie tylko nieuzasadnione, ale w sposób oczywisty również bezprawne.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przewiduje po stronie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną i będącymi Sprzedawcą z Urzędu na danym terenie , obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym (art. 9a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne). Zgodnie zaś z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2012, poz. 1229 z późn. zm.) obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli sprzedawca z urzędu zakupił całą oferowaną mu ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej znajdującej się w obszarze działania tego sprzedawcy (§ 15 tego rozporządzenia).

Co więcej nawet gdyby hipotetycznie uznać, że nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie umów sprzedaży energii elektrycznej (czemu zaprzeczamy), to nie wyłącza to wyżej opisanego zobowiązania sprzedawcy z urzędu. Stanowisko to podziela cały czas Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu (pismo z dnia 03-04-2014 r. – w załączeniu). Co więcej pragniemy zauważyć, że my z tytułu wytworzonej w OZE energii elektrycznej otrzymujemy cały czas świadectwa pochodzenia (także za okres po dniu 11 stycznia 2014 r.), a ilość tej energii jest nie tylko potwierdzana przez TAURON Dystrybucja sp. z o.o. po zakończeniu każdego miesiąca, ale ilość ta widnieje także w załącznikach do faktur VAT wystawianych przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (!!!) w stosunku do nas z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji.

W październiku 2013r po raz pierwszy informowaliśmy p. Prezesa URE o zaistniałej sytuacji .
Ponieważ Tauron Sprzedaż odmówił zapłaty należności za wprowadzoną w miesiącu styczniu przez nas do sieci dystrybucyjnej energię ( i nie płaci nadal za kolejne miesiące ), mając na celu ochronę naszych praw wystąpiliśmy w dniu 26-02-2014 r. do Dyrektora Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wszczęcie kontroli w tym zakresie oraz wymierzenie TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo energetyczne) oraz kierownikowi tego przedsiębiorstwa energetycznego (na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne) odpowiednich kar pieniężnych. Pomimo zajętego przez Dyrektora URE stanowiska w piśmie z dnia 03-04-2014 r., które już w naszej ocenie samo potwierdza fakt, że TAURON Sprzedaż sp. z o.o. nie wykonuje publicznoprawnego obowiązku sprzedawcy z urzędu, przewidzianego w art. 9a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, do dnia wystosowania niniejszego pisma, postępowanie to nie zostało zakończone. Podkreślić przy tym należy fakt, że upłynęło już ponad 3,5 miesiąca od daty złożenia naszego wniosku, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pomimo określonych w art. 23 ust. 2 pkt 4 i 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne kompetencji i zadań nie zastosował w stosunku do TAURON Sprzedaż sp. z o.o. żadnych (!) środków przewidzianych prawem, dopuszczając tym samym i tolerując przedmiotowe bezprawne praktyki tej spółki. Jednocześnie URE odmówiło nam prawa do do uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony mimo tego że zgodnie z KPA (art 28-29 ) jako zgłaszający jesteśmy stroną. Od tej decyzji URE nie pozwoliło nam na wniesienie odwołania .

Powyższe sprawia, że wobec bezczynności URE, my zgodnie z oczekiwaniami TAURON Sprzedaż sp. z o.o. tracimy płynność finansową i jesteśmy kolejno zmuszeni ulec szantażowi podmiotu, który wykorzystuje bezwzględnie i bezkarnie swoją dominującą pozycję w stosunku do nas i podpisać umowy zobowiązujące nas do płacenia za "usługi" których nie ma. Jest to w naszej ocenie próba ewidentnego zagrabienia części ustawowego wsparcia dla OZE które jest ujęte w opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki polityce energetycznej państwa i która znajduje też oparcie w rozporządzeniach Ministra Gospodarki.

Ważnym jest też fakt że na terenie Polski tylko Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
jako Sprzedawca z urzędu narzuca podpisanie aneksów do aktualnych umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW (OZE) zmuszających do "dobrowolnego" zaakceptowania tzw "usługi" bilansowania handlowego . Wynika stąd , iż tylko Tauron Sprzedaż jako jedyny pozwala sobie na dowolność w interpretacji oczywistej wykładni Prawa Energetycznego , Rozporządzeń i stanowisk p.Prezesa URE.

Z uwagi na fakt lekceważenia i łamania Prawa Polskiego polegający na okradaniu beneficjentów z ustawowego wsparcia dla OZE , mając na uwadze szeroko opisane w ustawie Prawo energetyczne kompetencje i zadania Ministra Gospodarki zawarte w Art 12.1 12.1,2 14.5 i 6 oraz Rozdział 3a Art 20a 20b.4 i 7 oraz Art 20c , jako zwłaszcza organu sprawującego nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych i polityką energetyczną państwa prosimy o pilną interwencję.

Upoważniony w imieniu grupy właścicieli małych elektrowni wodnych (nazwiska poniżej)

x x x x x x x


1. Fh
2. MEW
3. MEW
4. Firma
5. Elektrownie Wodne
6. MEW
7. MEW
8. Firma
9. MEW
10. s.c.

Załączniki:

- pismo z TAURON Sprzedaż sp.z o.o. nr TS/LP/2013-09-25/0000029
- projekt aneksu nr 1 do umowy 122/GZE/OZE/2013
- pismo Dyrektora URE z dnia 03-04-2014 r.

II /otwórz zał. poniżej/

Załącznik:
MG do Tauron.pdf [166.97 KiB]
Pobrane 415 razy


Nie piszę tego bo jest mi kogoś szkoda. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli jednak ktoś z Was nie chce być "skubanym misiem" może zacząć coś z tym robić.

Pozdro.
BOGAS

Ps. Za pozostałych poza Tauronem też zaczynają się zabierać a więc myślenie:"moja chata z kraja" - na krótko.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 11:15 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 16 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 452
Lokalizacja: Dom Wielkopolska, MEW Zachodniopomorskie
Witaj Bogas po latach, prekursorze tego forum
Gratuluję sukcesu, Tauron zwyciężony, został jeszcze ZUS...

mam nadzieję, że czytał to już MAX :-)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 5 września 2014, 05:52 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Ooo - miło, że mnie pamiętasz.

Co do sukcesu - odtrąbimy go gdy kasa będzie na koncie a to jeszcze długa droga. Ty nie chodzi o nas - 10 cienkich Bolków lecz o pozostałych ok 280-ciu. Tauron będzie drzeć kasę z frajerów jak długo będzie mógł.

Na forum jak widzę bez zmian. Nieustająca dywagacja nad wyższością świąt wielkiej nocy na świętami bożego narodzenia... Liczyłem na większe zainteresowanie tematem ale tu nie ma chyba elektrowniarzy sprzedających do Tauronu albo też, jak jeden z naszego otoczenia - " to wy załatwcie temat a ja potem też skorzystam"...
Są tez pewnie tacy, którzy jak "właściciele" pewnego towarzystwa skupiającego elektrowniarzy twierdzą, że :" z Tauronem nie da się wygrać" więc lepiej zarekomendować ludziom aby płacili. Bo chyba nie ma to związku z tym, że są partnerami biznesowymi oraz, że założyli spółkę obrotu?
Poza tym z Tauronem już raz wygraliśmy. W 2007 straszyli, że jak nie zawrzemy umów dystrybucyjnych to nas odłączą. Nie mamy tych umów do dziś / choć znów nas straszą, że musimy itp itd/ i mieć ich nie będziemy.

Wyjątkowo raz zgadzam się z jednym z kolegów, że "trzeba czytać ze zrozumieniem" A już warunki zawieranych umów oraz ustawy - szczególnie.

Pozdro.
Bogas


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 7 września 2014, 21:06 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2004, 01:00
Posty: 309
Lokalizacja: Dom-Gliwice, MEW w budowie też
Hejo!
Ja właśnie podpisuję umowę. I mam ciężki dylemat. Podpisać z bilansowaniem i potem walczyć, czy nie podpisywac. Ale jak nie podpisze to nawet nie włączę... Choleera.
Bogas, jak można się z Tobą skontaktować pogadać?
Pozdrawiam!
Maciek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 7 września 2014, 21:27 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Może wiadomość na priv ?

pozdro.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 15:50 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Artykuł w portalu "Gram w zielone":http://gramwzielone.pl/trendy/12792/tauron-zada-od-operatorow-oze-oplaty-za-usluge-ktora-ich-nie-dotyczy


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 17 grudnia 2014, 09:50 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): środa, 17 grudnia 2014, 01:37
Posty: 4
Ja jestem na terenie PGE. Obecnie zwiękrzam moc źródła z 0,5 do 1 MW.
PGE zmusza mnie do podpisania nowej umowy sprzedaży energii z obowiązkiem opłaty za bilansowanie handlowe.
Co zrobić... protestować ... odwoływac się ? czy podpisać i potem walczyć ?
Nie stać mnie na to bym przestali mi płacić za czarną .... Nie wytrzymam po prostu nawet pół roku bez tych pieniędzy.
Pozdrawiam, Marek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 10:20 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Nie znamy szczegółów ale do zwiększenia mocy powinien wystarczyć aneks do umowy.
1 MW to dalej jest MEW i OZE więc o ile nie przesyłasz energii to nie ma bilansowania.
Poza tym nie może być mowy o bilansowaniu w umowie sprzedaży / zobacz mój drugi post o bilansowaniu i załącznik/.
Zgodnie z ustawą sprzedawca z urzędu musi zakupić CAŁĄ zaoferowana przez Ciebie energię i zapłacić za nią "cenę prezesa URE". Kwestie umów sprzedaży, dystrybucji, bilansowania są wtórne do samego obowiązku ustawowego.
Na takie jednak argumenty strona przeciwna ma slogan:" Zgodnie z zasadami rynku energii elektrycznej w Polsce..."
Czyli ustawę mają w głębokim poważaniu bo duży może więcej.
Co możesz zrobić?
1. Pismo do PGE Sprzedaż z ofertą sprzedaży całej wytworzonej energii wraz ze stosownym aneksem do umowy,
prawdopodobna ich odmowa więc wniosek do terenowego oddz. URE w trybie art.8. /ok 2 miesiące/
2. Spolegliwie podpisać umowę / ciekawe, że taka umowa jest jednostronnie sporządzana bez praktycznie możliwości negocjacji jej postanowień/ a potem ew. wystąpić z aneksem w zakresie bilansowania powołując się na bezpodstawność żądania opłat za takowe. Po chyba oczywistej odmowie należy wystosować pismo z oświadczeniem, że opłaty za bilansowanie są świadczeniem nienależnym i będziesz dochodził ich zwrotu na drodze sądowej. Jednak tu może być problem bo jeśli wiesz, że to co Ci proponują jest niezgodne z prawem a jednak zawierasz umowę... Może zapytaj o to prawnika. W stosunku do tego co Cię oskubią za bilansowanie, koszt porady prawnej to grosze.
3. Możesz nie robić nic. Jak pewnie wiesz Ministerstwo Gospodarki wniosło autopoprawkę do ustawy OZE, zgodnie z którą " Dla źródeł o mocy inst.poniżej 500 kW cena Prezesa URE nie może być obciążana kosztami BH." / co dowodzi, że teraz niezgodnie z prawem sprzedawcy z urzędu to robią/ więc przy Twoim 1 MW - sorry, będą skubać, choć dalej niezgodnie z prawem / uzasadnienie tego twierdzenia to dłuższy temat/
4. Podzielić tę inwestycję na pół. tzn 500 kW Ty, drugie 500 matka, żona, kochanka itp. Przy tej mocy sporo kasy do zaoszczędzenia.

Ps. Wieczorem wrzucę postanowienie prezesa URE w sprawie nałożenia kary na Tauron za nie wykonywanie ustawowych obowiązków sprzedawcy z urzędu wobec 10 wytwórców OZE.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 21:28 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Na początku grudnia prezes URE wydał postanowienie ustalające warunki kontynuacji dostaw energii wytwarzanej przez 10 wytwórców OZE, zobowiązując Tauron Sprzedaż do zakupu całej energii wytwarzanej w tych źródłach i zapłaty za nią ustawowej ceny , na warunkach wynikających z wcześniej zawartych umów, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Jest też decyzja o nałożeniu kary.
Przy 6,3 miliardach przychodu ta kara pewnie zatrzęsie Tauronem w posadach. Ciekawe jest też, że postępowanie objęło 2,5 miesiąca choć URE wie, że Tauron uchyla się od ustawowych obowiązków do dziś.
Sprawa więc jest w toku.
Uzasadnienie decyzji jest na 24 strony więc go nie zamieszczam.


Załączniki:
decyzja URE.pdf [83.08 KiB]
Pobrane 334 razy
Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 19:43 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): środa, 17 grudnia 2014, 01:37
Posty: 4
Dziękuję za informacje.
Pewnych twoich propozycji nie dam rady zrealizować, oba żdródła po 0,5 MW są na tym samym przyłaczu w oparciu o jeden układ pomiarowy, także rozdzielić - nie wiem czy to się da. Jezeli mialłbym przebydoować rozdzielnię na dwa układy pomiarowe - to też spore koszty.
Nowa ustawa przewiduje aukcje, także to chyba zamknie wyłudzanie opłat za bilansowanie.

Mnie na razie przysłali umowę na drugie żródło na sprzedaż bez koncesji, ale jednoczesnie przysłali aneks na pierwsze żródło, według którego mam z dniem uzyskania zmiany koncesji na 1 MW zgodzić się na rozwiązanie umowy na pierwsze żródło. Czyli zostać na lodzie i czekać na nową umowę na oba żródła oczywiście na warunkach jakie im tam do głowy strzelą.

Oczywiście nie zamierzam podpisać aneksu, ciekawe co mi zrobią...
Umowa obowiązywać będzie nadal na 0,5 więc muszą za to chyba płacić.. a co z tym drugim 0,5 ?

Czy może od razu wystąpić do URE z pismem że PGE uzaleznia podpisanie umowy na sprzedaż energii od zgody na ponoszenie opłat na bilansowanie ?
Czy możesz podesłać na priv dezyzję o nałożeniu kary na Tauron z uzasadnieniem.

Pozdrawiam, Marek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 12:04 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Teraz zdaje się pomiary dokonywane są bezpośrednio na generatorze, tak że jak byś chciał to znajdziesz sposób na podzielenie tego.W razie czego koledzy doradzą. A raczej jak policzysz ile trzeba stracić, żeby zyskać. Mój koleżka na jednym obiekcie ma po jednej turbince do spółki z córką.

Aukcje w nowej ustawie nic nie mają do bilansowania lecz to pisałem w p.3.

Nie mogę Ci autorytatywnie doradzać co masz zrobić. Chcę Ci tylko uzmysłowić, że sprzedawca z urzędu ma obowiązki wynikające z ustawy a Ty- wytwórca OZE masz uprawnienie z tejże ustawy więc przestań bać się z nich korzystać. Jedno co bezwzględnie musisz zrobić to zaoferować do sprzedaży na piśmie całą wytworzoną energię. Jak już pisałem sama umowa, jej zapisy i inne wymagania/ bilansowanie/ są wtórne do samego obowiązku ustawowego. To sprzedawca z urzędu a nie Ty musi stawać na uszach, żeby ten obowiązek spełnić i nie narażać się na kary. Nawet w razie sporu będziesz produkował i kasę odzyskasz lub jesli Ci uniemożliwią produkcję bedziesz dochodził utraconych korzyści.
Napisali Ci aneks - napisz swój /tylko zwiększenie mocy bo chyba nie ma powodu by zmieniać cokolwiek innego/

Niezależnie od bieżących spraw z PGE, do terenowego oddziału URE powinieneś wystąpić bo żądanie umieszczenia kwestii bilansowania w umowie jest bezprawne, będą znali temat a gdy zajdzie taka potrzeba będziesz mógł wystąpić do URE o ukształtowanie treści umowy /jak sprawa kolegi opisana w pości "bilansowanie skubanie cz.2"/

Jednak nowa ustawa / ponoć w marcu/ przewiduje skubanie za bilansowanie powyżej 500 Kw. Wg mnie będzie to niezgodne z ustawą Prawo energetyczne. Przy tej mocy ja kopał bym się z koniem. Ale czy ty? Ludzie są spolegliwi więc różne gnidy na nich łatwo żerują.

Pozdro.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 14:13 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
http://gramwzielone.pl/trendy/14107/pro ... z-tauronem


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 15 stycznia 2015, 13:25 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
http://gramwzielone.pl/trendy/14222/osw ... ni-wodnych

Cdn.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 15 stycznia 2015, 22:15 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): środa, 17 grudnia 2014, 01:37
Posty: 4
Jak czytam odpowiedź Taurona to mnie się włosy jeżą. W jakim my kraju żyjemy. URE wyraźnie piszę bilansowanie handlowe nie dotyczy OZE, białe jest białe... A Tauron na to że białe jest czarne.
Na co liczy Tauron ? Ja nie rozumiem dlaczego oni się upierają, tzn rozumiem bo 10-20% tańszy zakup energii to konkretna kasa, ale jak oni zamierzają wygrać z URE i Ministrem ?
Czy idą w zaparte tylko dlatego że nie chą się poddać ? Przecież dalej klęska dla nich może być tylko dotkliwsza.
Może mi ktoś to wytłumaczy.
Swoją drogą wynika z tych informacji że pomimo orzeczenia URE i nakazu zapłaty. Tauron nadal nie płaci ani za zaległą wyprodukowana energię ani za tą produkowaną po dacie orzeczenia URE


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: sobota, 17 stycznia 2015, 10:27 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
Kolego marcator - spaliłeś mi tytuł odpowiedzi na tę "ripostę " Taurona. Zamierzałem nawiązać do klasyka :"Nikt nas nie przekona, że białe jest białe..."

Niestety, URE stworzył swoja własną, autorską wersję pojęcia bilansowanie handlowe. Z rozporządzeń MG wynika, że bilansować można przesyłaną energię a wg URE bilansować należy grafiki. Pozostaniemy jednak przy wykładni MG jako przedstawiciela ustawodawcy. Jednak i URE wiąże bilansowanie z dystrybucją a my jej nie mamy/ bo nie musimy i nie chcemy/

Na co liczy Tauron? - zapewne na zamęczenie nas. A raczej liczył, bo jak widać nic z tego. Całkiem spokojnie robimy swoje i niecierpliwie czekamy na możliwość skonfrontowania się TS w sądach.

Co do zapłaty i respektowania postanowień URE -po 11 miesiącach bez kasy otrzymujemy należność za bieżącą produkcję choć w decyzji TS został zobowiązany do zakupu całej wytworzonej energii. Wg TS produkcja z poprzednich 11 m-cy nie mieści się w pojęciu "cała wytworzona".
Dlatego jest wniosek o kolejne postępowanie.

Ps.Niedawno jeden z kolegów przysłał mi takiego maila:

"Witam!
Szczerze gratuluję i podziwiam za konsekwencję i determinację.
To Waszą zasługą będzie zniesienie bilansowania w nowej ustawie OZE dla
wszystkich MEW o mocy < 500 kW.
Dziękuję i życzę pomyślnego Nowego Roku"

Choć słowo "zniesienie "jest tu niewłaściwe /zapewne skrót myślowy/ ale to coś znaczy.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 18 stycznia 2015, 21:37 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): środa, 17 grudnia 2014, 01:37
Posty: 4
Nic nie chciałem palić :) raczej preferuję bardziej twórcze formy aktywności :)

0,5 MW - tu kij znów ma dwa końce bo albo to sukces albo porażka ... że zostanie usankcjonowanie dojenie OZE powyźej w ramach widzimisie sprzedawcy z urzedu

A co myślicie o sprzedaży energii z waszych OZE za pośrednictwem innej (tu specjalnie nie podaję sugestii ) spółki obrotu energii bezpośrednio na giełdzie energi w ramach RDN ? Znika problem bilansowania, sprzedaję się po kursie godzinowym, pośrednik wykonyuje za nas prognozowanie i bilansowanie, w zamian pobiera prowizję. Przy założeniu że cena urzędowa od kwietnia 2015 spadnie do 165 zł na ten przykład to już teraz można średnio na giełdzie otrzymać więcej i starczy na prowizję spółki obrotu, może nawet zostanie...
Dodatkowo zakłądając iż obecny trend wzrostowy ( powrót do wieloletniego trendu wzrostowego) ceny energii będzie kontynuowany przez kolejne lata to cena urzędowa będzie zawsze w tyle za tym nawet małym ale wzrostem.....
Chciałbym się spytać czy ktoś ma w tym zakresie jakieś doświadczenia ?


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: wtorek, 20 stycznia 2015, 10:49 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 29 kwietnia 2007, 01:00
Posty: 345
A ja już nie jestem taki pewien czy cena urzędowa spadnie. A jak spadnie to czy do ceny którą podałeś.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 16:34 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2004, 01:00
Posty: 240
Lokalizacja: Wrocław
http://gramwzielone.pl/trendy/14430/odp ... z-tauronem


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL